Mind the Gap

Umkhankaso welizwe lonke jikelele othi Qaphela umgama “Mind the Gap” uqalwe ngenxa yokuphakamisa igama elithi Umgama ngokomzimba “Physical distancing” kunokuba Umgama kwezentlalo “Social distancing”. Kubantu abagula ngengqondo “psychosocial illness” nakwabo baneziphako zomzimba “physical disability” umgama kwezentlalo “social distancing” ungenyusa amathuba okukhethwa kwezentlalo “social isolation”, ukulahlwa nokungahoyeki. Abona bantu bachaphazeleka kakhulu yilemeko ngabo badinga ukunxulumana nabantu, abo banomva ndedwa, abo bagula kakhulu, abo sebekhulile kunye nabo bangenandlela zokunxulumana nabanye. Lilonke sikhuthaza indibano yentlalo “social solidarity”, kunye nomgama ngokomzimba “physical distancing”, kodwa asiwukhuthazi umgama ngokwezentlalo “social distancing”.